Směrnice děkana OPF týkající se oddělení VV

Viz nová verze : www.slu.cz/opf/cz/struktura/ustavy-a-oddeleni/oddeleni-vedy-a-vyzkumu/interni-informace/smernice-dekana

Odpovědná osoba: Miroslava SNOPKOVÁ